Polityka prywatności Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) oraz plików „cookies”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy dokument reguluję Politykę prywatności i plików „cookies” serwisów internetowych prowadzonych w domenach:
  1. bioone.bio
  2. atodobre.co
 • Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisów.
 • Niniejszy dokument serwisów internetowych ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisów.
 • Administratorem danych osobowych jest spółka Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) z siedzibą w Krakowie przy ul. Trybuny Ludów 15, 30-660 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640424, NIP 679-31-34-921,  REGON 365640120,
 • Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO),ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018roku (zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych),oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 • Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne  oraz  ograniczone  do  tego,  co  niezbędne  do  celów,  w  których  są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem  lub  uszkodzeniem,  za  pomocą  odpowiednich  środków  technicznych  lub organizacyjnych.
 • Administrator danych osobowych nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim bez wyraźnie wyrażonej podstawy wynikającej z przepisów prawa.

 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 • Cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa, jak:
  1. nawiązywanie i realizacja kontaktu w celu udzielenie odpowiedzi
  2. wysłanie folderu informacyjnego, katalogu, ulotki, informacji handlowej
  3. wysyłania newsletterów, mailingu
  4. realizacji zamówień
  5. marketingu własnych produktów lub usług Administratora
  6. poprawy jakości świadczonych usług
  7. realizacji imprez i eventów
  8. dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
 • Administrator może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Serwisu internetowego:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres dostawy, adres zamieszkania/ siedziby
  3. adres e-mail i numer telefonu;
  4. informacje na temat płatności i historię płatności;
  5. informacje na temat zamówień
  6. IP urządzenia
 • Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z
  1. hostingiem,
  2. administracją
  3. utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisami
  4. realizacją zamówień w sklepach internetowych i sprzedaży tradycyjnej
  5. dochodzeniem i ustalaniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  6. realizacji imprez i eventów
  7. wysyłaniem newslettera, mailingu

NEWSLETTER

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu może być przeznaczony moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej serwisu www.bioone.bio lub zgoda drogą elektorniczną.
Uzyskane w ten sposób dane adresowe dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.
Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi Newslettera. Żadne dane użytkowników newsletterów nie są przekazywane osobom trzecim.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 • Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” to pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego Serwisów internetowych.
  Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów internetowych. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wykorzystywanych przez te strony i jej podstrony w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 • Pliki „cookies” używane są w celu:
 1. optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 2. gromadzenia danych  statystycznych,  które  pozwalają  identyfikować  sposób  korzystania użytkowników ze stron internetowych,
 3. przechowywania identyfikatorów  sesji  które  są  niezbędne  w  komunikacji  z  serwerem  i umożliwia pracę z aplikacjami,
 4. przechowywania identyfikatorów sesji które są niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie

Pozwala to na późniejsze ulepszanie struktury i zawartości Witryn. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki „cookies”.

 • W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem strony

Poniżej  przedstawione  są  linki  do  opisanych  przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:

 1. w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. w przeglądarce Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 4. w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Brak  zmiany  ustawień  oprogramowania  wykorzystywanego  do  przeglądania  stron internetowych Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików „cookies” i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

ZASADY OGÓLNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przechowywanie danych
  Zebrane dane osobowe przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i nie będą one przesyłane do „państw trzecich”, tj. państw spoza tego obszaru. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.
  Przetwarzamy dane osobowe na mocy zawartej umowy sprzedaży i w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej usługi. W niektórych przypadkach, celem dopasowania usług do potrzeb klientów, możemy poprosić o podanie dodatkowych danych, co jest dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody można zawsze odwołać.
 • Dostęp do danych
  Zgromadzone dane mogą być udostępniane jedynie w ramach struktury Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania.
 • Aktualizacja zasad Polityki prywatności

W przypadku aktualizacji Polityki prywatności, jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie w zakładce Polityka prywatności.

PRAWA W KONTEKŚCIE RODO

 • Prawo dostępu do danych

W każdej można zażądać udzielenia informacji o tym, które z danych osobowych są przechowywane przez Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.)
W tym celu należy skontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres biuro@bioone.bio

 • Prawo do przenoszenia danych
  Przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie otrzymanej zgody lub zawartej umowy. Istnieje prawo otrzymania kopii swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 • Prawo do poprawiania danych
  Istnieje prawo do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych. W tym celu należy skontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres biuro@bioone.bio lub skontaktować się ze sprzedawcą – reprezentantem Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.)
 • Prawo do usunięcia danych
  W każdej chwili istnieje prawo do uśnięcia  przetwarzanych przez danych osobowych, z wyjątkiem następujących sytuacji:

  1. istnieje niezakończone postępowanie sprzedażowo-zakupowe
  2. jest otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
  3. istnieje wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
  4. podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób.

Ponadto, jeśli zostały dokonane  jakichkolwiek zakupy, zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 • Prawo do wycofania zgody
  Istnieje prawo do wycofania gody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. W tym celu należy skontaktować się pisząc na adres biuro@bioone.bio
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
  Istnieje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  Wobec przetwarzania danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
  Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres biuro@bioone.bio.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Istnieje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod następującymi warunkami:
 1. jeśli brak zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 2. zakwestionowano poprawność danych osobowych
 3. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dotyczą, sprzeciwia się ich usunięcia i zamiast tego zażąda ograniczenia używania danych osobowych;
 4. jeśli Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) nie potrzebuje danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 • Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
  W przypadku, jeśli podmiot, którego dane są przetwarzane uważa, że Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.) przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może  się z nami skontaktować.
  Ma też prawo zgłosić skargę organowi nadzorczemu, tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Korzystanie ze swoich praw
  Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie danych osobowych. Dlatego wyodrębniliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: biuro@bioone.bio

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwisy internetowe mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności witryny. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisów Internetowych należących do Bioone Natural Sp. z o.o. (dawniej Bioone sp. z o.o. sp. k.)

2.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.Usługodawca zastrzega prawo zmiany Polityki prywatności i plików cookies.